Missie & Visie Missie & Visie

Identiteit
Als kerk volgen we de weg van Jezus. Hoe die weg met Jezus gaat is voor iedereen verschillend. Binnen de gemeente gaan we respectvol om met de verschillende geloofsvisies en proberen we het gesprek met elkaar te zoeken. We vertrouwen erop dat de Heilige Geest ons hierin de weg zal wijzen. De bijbel is het geloofsboek waaruit wij God de Vader, de Zoon Jezus en de Heilige Geest kunnen leren kennen. De gereformeerde kerk in Gerkesklooster is een gemeente die op moderne wijze wil zoeken hoe ze haar geloof concreet kan maken. 
 
Missie van de gemeente
De gereformeerde kerk Gerkesklooster Stroobos is een gemeenschap waar de verbondenheid met elkaar belangrijk is. Er is een grote diversiteit in geloofsbeleving: men wil elkaar hierin vasthouden en respect hebben voor elkaars mening. De gemeente wil in de verschillen de verbondenheid met elkaar bewaren. Samen ben je gemeente van Christus. Je kunt de verbondenheid bewaren door met elkaar te delen wat je beweegt in het geloof. Je zou dit ook bezinning kunnen noemen: waarom/wat geloof je? Er leeft een sterk verlangen om een open gemeenschap te zijn. Voor en samen met de jeugd wordt gezocht naar nieuwe vormen. Op veel fronten wordt de noodzaak gevoeld om het gesprek met elkaar te zoeken over de geloofsinhoud, mede omdat het kerkbezoek de afgelopen jaren een dalende tendens lijkt te hebben ingezet.
Tevens weet de gemeente  zich verbonden met gemeentes in de omgeving en de wereldwijde kerk van Jezus Christus.

Visie van de gemeente
De gereformeerde kerk Gerkesklooster Stroobos wil de komende vijf jaar over alle geledingen verder werken aan de bezinning op het geloof en hoe men open kerk kan zijn. Dit wordt uitgewerkt in drie lijnen:
De lijn naar boven.
De gemeente bestaat niet voor haarzelf, maar ze komt samen rondom het Evangelie en in naam van Jezus Christus. Hoe dit beleefd wordt is erg verschillend.
De lijn naar binnen.
Hierbij gaat het om de vraag  hoe je het gesprek met elkaar open houdt.
De lijn naar buiten.
Er leeft sterk het verlangen om open kerk te zijn. Dit betekent dat de gemeente er niet voor zichzelf is, maar er ook is voor het dorp en de omgeving.
terug