Beschrijving organisatie Beschrijving organisatie

Kerkenraad
De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente.
Daarbij gaat het om:
de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
het bespreken van zaken die door de klassikale vergadering worden of zijn behandeld;
het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.
 
Kerkorde: Ordinantie 4, artikel 6 t/m 13
 
De kerkenraad ziet het aantal gemeenteleden dat bereid is een taak als ambtsdrager op zich te nemen teruglopen. Hierdoor komt de verantwoordelijkheid voor het leiding geven aan de gemeente bij een steeds kleiner wordende groep te liggen. Een predikant zou door zijn/haar professionele ondersteuning en advisering deze last mogelijk kunnen verlichten. Ook zou het wenselijk zijn (nog) meer vrijwilligers te betrekken bij het werk in de gemeente.
 
De kerkenraad zou graag de betrokkenheid van de jeugd bij de kerk willen stimuleren. Hoe houden we hen, maar ook andere gemeenteleden, vast? Betrokkenheid bij de gemeente valt niet af te lezen aan het al dan niet bezoeken van de eredienst. Het vormen van gespreksgroepen zou een mogelijkheid kunnen zijn voor het betrokken blijven bij kerk en geloof. Ook binnen de kerkenraad bestaat de behoefte aan bezinning.
 
De komende jaren zou de kerkenraad graag de communicatie met de verschillende commissies willen verbeteren. Ook de communicatie naar buiten (dorpskrant, website) ziet zij als aandachtspunt.
 
Diaconie
Het bereiken van een samenleving waarin wordt omgezien naar elkaar, waarin met respect wordt omgegaan met onze leefwereld en waarin rijkdom eerlijk is verdeeld.
Ook voor ons als diaconie is de beste motivatie om wat wij hebben te delen met velen in onze wereld die het minder hebben dan wij!  (2 Korintiers 8 vers 1 t/m/ 15).
De diaconie zou graag zien dat de  1e collecte van elke zondag bestemd is  voor een diaconaal doel.
Verder wil ze in de komende jaren graag werken met een jaarproject.

Pastoraat
Het ideaal is de gemeente als lichaam van Christus (1 Korintiërs 12, 12 -18), waar alle leden , ook die van het pastorale team elk op eigen wijze deel van uitmaken. De leden van het  pastorale team vormen samen een netwerk, ieder met zijn of haar eigen gaven, dat zicht wil houden op het welbevinden van alle gemeenteleden. Indien iemand extra pastorale zorg behoeft, geven de wijkassistenten  dit door aan de wijkouderlingen of pastoraal assistenten. De wijkouderlingen en pastoraal assistenten schakelen indien nodig op hun beurt de predikant in. Indien iemand praktische of financiële hulp nodig heeft wordt de wijkdiaken geïnformeerd.
Hoe lopen de communicatielijnen met de kerkenraad en onderling?
De wijkouderlingen hebben zitting in de kerkenraad. De ouderlingen, de pastoraal assistenten en de wijkassistenten hebben één maal per jaar in juni een bijeenkomst, samen met ds. Ruth Renooij. De frequentie van onderlinge contacten binnen de wijkteams varieert per team. Vaak is er wel contact op dorpsniveau, maar is men zich niet bewust van de kerkelijke rollen. De predikanten die hulpdiensten verrichten hebben geen zitting in de kerkenraad. Maar Ruth Renooij heeft wel regelmatig overleg met een afvaardiging van de wijkouderlingen en met de voorzitster van de kerkenraad.
 
College van Kerkrentmeesters
Het CvK ziet zijn takenpakket zoals die beschreven is in de ordinantie van de PKN,
waarbij het doel voor de komende jaren zal zijn om de gemeente financieel gezond te hebben en te houden en in te kunnen spelen op de visie en wensen van de kerkenraad. De meerjarenbegroting helpt hierin om inzicht te hebben in de huidige stand van zaken en de toekomstige mogelijkheden.

Vorming en Toerusting
V&T organiseert vier keer per jaar een thema-avond waarbij meestal een spreker wordt uitgenodigd.
Het kunnen continueren is vooreerst de grootste zorg van de commissie en daarnaast is er een sterke wens voor vernieuwing en verjonging van de commissie om zo beter aan te sluiten bij de afspiegeling van de gemeente.

Jeugdwerk
Het doel van het jeugdwerk:
- Interesse wekken bij jonge mensen voor het geloof in God.
- Continuïteit in het streven om samen met jongeren ons geloof te beleven.
- Jongeren helpen te groeien in hun geloof.
- Jongeren een duidelijk eigen plaats te geven binnen de gemeente.
In bijlage 2 staat de visie met betrekking tot het jeugdwerk verwoord. Dit is in een apart traject vastgesteld.
 
Liturgiewerkgroep
De liturgiewerkgroep wil vernieuwend en inspirerend bezig zijn binnen de liturgie van de kerkelijke vieringen. De leden ervaren hun werkzaamheden als waardevol en verdiepend. Zij zijn vooral betrokken bij de diensten rond Pasen, de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en het morgengebed op Nieuwjaarsmorgen. Het instuderen van nieuwe liederen, contact met de KND en bloemschikkers en lectoren wordt via hen geregeld. De liturgie werkgroep wil graag dat er ontwikkeling in de gemeente blijft en proberen daar ruimte voor te scheppen,

Gespreksgroep jonge gezinnen
(Deze wordt momenteel opgezet)

Zendingscommissie
Beschrijving taken zendingscommissie:
- Vaste vrijwillige bijdrage jaarlijks bij de leden ophalen, die niet per   
  automatische incasso betalen.
- Jaarlijkse kerstkaarten actie / verkoop
- Organiseren van de jaarlijkse zendingsdienst
- Zendingsbusjes legen en organiseren dat er wordt gelopen.
Doel: projectmatig gaan werken om geld in te zamelen voor een project waar de gemeente langere tijd mee bezig gaat.

Vrouwengespreksgroep “Ruth”
Doel: Door middel van het bespreken van een onderwerp meer diepgang in geloof en inzicht in en kennis van de Bijbel te krijgen.
 
Eredienst
De eredienst is het moment om als gemeente God te loven en te prijzen, in verbondenheid met andere christenen. Het is de plek om alles wat er in de wereld speelt (ver weg en dichtbij) een plek te geven, om kennis en inspiratie uit de bijbel te krijgen om als christen gevoed te worden, om te bidden en te danken en stilte te ervaren. Het is het moment om als gemeenschap/familie samen te zijn en elkaar te ontmoeten.

 
terug