zo 18 aug 2019  om 09.30
Voorganger: Ds. C.W. Neef
Ochtenddienst
Tekst(en): Alice la Roi
Ouderling: groep 2 - Marietje Oostra
Organist: Sjaak de Wind

JvD: Aletta Leijendekker
KND: Gerben en Sjoukje
Koster: Wiebe de Graaf
Beamer: Folkert de Boer

terug