zo 1 okt 2017  om 11.00
Voorganger: Ds. L. Adema, Metzlawier
Ochtenddienst
Tekst(en): Piet de Vries
Ouderling: groep 2 - Marietje Oostra
Organist: Sjaak de Wind

JvD: Rixte de Boer
KND: Ulbe en Sjoukje
Koster: Wiebe de Graaf
Beamer: Hendrik & Reidze
Oppas: Tessa de Poel

terug